Tags: , , | Categories: Cây cảnh - Bonsai Posted by Sol on 13/07/2012 9:57 SA | Bình luận (2)

Chia sẻ với mọi người mấy cây tùng mini của mình:

 

 

Cây 2:

Nguồn: truonggiang.net

Tags: | Categories: Cây cảnh - Bonsai Posted by Sol on 14/05/2012 12:20 CH | Bình luận (3)

 

Cây size lớn, phôi mới cắt:

 

Tháng 6/2014 đã lên mầm tốt:

Cây cũ - 2013:

 

Cây hiện tại 6/2014:

 

Cây cũ 2013:

Cây hiện tại 6/2014:

 

Nguồn: truonggiang.net

Tags: , | Categories: Cây cảnh - Bonsai Posted by Sol on 12/05/2012 8:43 SA | Bình luận (1)

Mấy cây phôi sanh này thuộc giống Nam Điền. Chơi theo phong cách bonsai mini

 

 

Nguồn: truonggiang.net